BEZPEČNOSŤ INFORMAČNEJ TECHNOLÓGIE A ÚDAJOV

IT Audit

V priebehu všeobecnom, alebo na určitú oblasť zameranom IT Audite poskytneme objednávateľovi detailný obraz o aktuálnom stave jeho IT systému a o jeho prípadných rizík. Po analýze rizík poskytneme odporúčania na vytvorenie vhodného IT prostredia.

Bezpečnosť informačných technológií

Pribežný vývoj a rozšírenie informačných systémov vyvoláva čoraz viac bezpečnostných otázok, proti ktorým už tradičné spôsoby a postupy ochrany (antivírusové programy, firewally) už nie sú dostatočné. Sofistikované spôsoby kibernetických útokov, ako aj vnútorné ohrozenia vrámci samotného podniku si vyžadujú existenciu komplexného ochranného systému.

Poradenstvo v oblasti IT bezpečnosti

Odborníci považujú IT bezpečnosť za oblasť, ktorá je jedným z najväčších výziev dnešnej doby. Dnes v tejto oblasti už každá spoločnosť potrebuje účinnú prevenciu a komplexnú ochranu. Ako určiť bezpečnostnú úroveň vlastnej spoločnosti a k tomu potrebné procesy? V tom Vám môžeme pomôcť.

Riešenia v oblasti ochrany pred vírusmi

Naša spoločnosť odporúča pre svojich klientov výrobky spoločnosti Panda Security, ako aj spoločností Kaspersky Lab a ESET. Ponúkame spoľahlivú a bezpečnú ochranu k najrozličnejším IT systémom našich zákazníkov s dlhoročnými skúsenosťami a s podporou výrobkov. K výberu vhodných ochranných technológií ponúkame poradenstvo a technickú pomoc, resp. zákazníkom sme okamžite k dispozícii.
Oblasti používania:

Firewallové systémy

Ochrana dát v živote každej firmy má strategický význam, ktorej základným prvkom je firewallový systém, ktorý zamedzí vniknutie škodlivých programov (napr. trójsky kôň, exploit a spyware programov) do vnútornej počítačovej siete spoločnosti. Firewall spĺňa aj iné úkoly, napr. funguje ako dynamický routing, reguluje tok dát z internetu, filtruje internetový obsah, VPN, SSL dekódovanie, filtruje webové stránky (URL), zabezpečuje ochranu pred vírusmi, obmedzuje šírku pásma internetu. Naša spoločnosť má nespočetné množstvo referencií v súvislosti vybudovania firewallových systémov, aj v prípade používania produktov Palo Alto Next-Generation, Zyxel, Cisco či MikroTik.

Skúška zraniteľnosti a možnosti vniknutia do systému (Etické hacknutie).

Skúška zraniteľnosti (etické hacknutie) je legálny cielený útok, povolený manažmentom daného podniku, ktorý odkrytím nedostatkov a zraniteľností danej siete (daných sietí) poukazuje na bezpečnostné medzery systému. O skúške zraniteľnosti vykonanej pri najvyššom stupni zachovávania mlčanlivosti vyhotovujeme detailný protokol, ktorý obsahuje návrh opatrení na opravu bezpečnostných medzier systému.

Záchrana údajov

Záchrana údajov vrámci zabezpečenia prevádzky systémov patrí medzi naše základné služby. Na základe individuálnych objednávok zabezpečujeme SMARTOVÚ záchranu údajov a aj vypracovanie metodík záchrany údajov. Podľa požiadavky dokážeme vykonať záchranu údajov a zabezpečiť technické podmienky na mieste alebo na diaľku.

Obnova údajov

V prípade straty údajov nespôsobené fyzickým porušením nosiča údajov poskytujeme našim zákazníkom aj obnovu dát.

Vyhotovenie dokumentácie GDPR

Naša spoločnosť zabezpečuje aj vypracovanie pravidiel GDPR zodpovedajúci právnym predpisom s krátkou lehotou dodania, s vyškolením personálu aj s konzultáciami. V prípade požiadavky zabezpečíme aj zodpovedného úradníka (DPO) pre ochranu osobných údajov.

Delegovanie zodpovedného úradníka (DPO) pre ochranu osobných údajov.

V zmysle právneho predpisu, v prípade spracovávania osobitných kategórií osobných údajov (napr. údaje o zdravotnom stave osôb, členstvo v odborovej organizácii) sa má povinne vymenovať komisára pre ochranu údajov. Aj v tom prípade, keď sa nejedná o spracovávanie osobitných kategórií osobných údajov môže byť vhodné vymenovanie komisára kvôli zabezpečeniu zodpovednosti právnym predpisom. Naša spoločnosť je k dispozícii svojim zákazníkom aj pri delegovaní komisára na ochranu údajov podľa právnych predpisov.